ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-10-292/21.12.2016 г.
Председател: Мария Дулева – представител на родителите
Членове:
1. Георги Стаменов – кмет на район Централен, Община Пловдив – представител на финансиращия орган
2. Емилия Съкъджиян – родител
3. Грация Касапян – родител
4. Даниела Пандова – родител
5. Ваня Четинян – родител
Резервни членове:
1. Юлия Тошева – представител на родителите
2. Димитринка Илиева, гл. експерт ОСМД в район Централен, Община Пловдив – представител на финансиращия орган
3. Диана Вълнева – родител
4. Таня Костадинова – родител