Директор: Симон Мовсес Тютелян  – arm_school@tutunjian.bg

Заместник-директор УД: Димитрина Стоянова Владимирова – zam_dir@tutunjian.bg

 Завеждащ административната служба: Анелия Трифонова Тодорова – zas@tutunjian.bg

Счетоводител: Невенка Генова Назлева – accountant@tutunjian.bg

Домакин: Гарабед Артин Амуджиян – domakin@tutunjian.bg