Директор: Симон Мовсес Тютелян

Заместник-директор УД: Димитрина Стоянова Владимирова

 Завеждащ административната служба: Петранка Илиева Томова

Счетоводител: Невенка Генова Назлева

Домакин: Гарабед Артин Амуджиян