Стратегия за развитие на училището
Форми на обучение
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училището
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план
1 а
1 б
2 а
2 б
3 а
3 б
4 а
5 а
5 б
6 а
6 б
7 а
7 б