Стратегия за развитие на училището


Форми на обучение


Годишен план за дейността на училището


Мерки за повишаване качеството на образованието


Програма за превенция на ранното напускане на училището


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Етичен кодекс

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план
1 а
1 б
2 а
2 б
3 а
3 б
4 а
5 а
5 б
6 а
6 б
7 а
7 б