Връзки към сайтове, свързани с образованието

Министерство на образованието и науката https://www.mon.bg

Регионално управление на образованието – Пловдив: http://www.ruobg.com/news

Закон за закрила на детето – http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825

Правилник за прилагане на ЗЗД – http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469520

Закон за предучилищното и училищното образование – http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509

Програма за защита на детето в Интернет: http://www.childdef.com

„Къде да уча?” – образователен портал: http://www.kadedaucha.com/