НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС – Начало на изпитите: 10:00 часа

БЕЛ – 10.05.2018 г.

Математика – 14.05.2018 г.

Човекът и обществото – 16.05.2018 г.

Човекът и природата – 17.05.2018 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО

ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

  1. Националното външно оценяване на учениците от IV клас се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото за началния етап на основното образование.
  2. Материалите за изпитванията както и съответните пароли за разсекретяването им се получават по електронен път до 30 минути преди началото на всяко изпитване и се разсекретяват от директора на училището, който ги предава за размножаване на училищната комисия в деня на изпитването по съответния предмет.
  3. Изпитването за всеки от учебните предмети се провежда едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището и започва в 10:00 часа на определения ден.
  4. Изпитването по всеки от определените учебни предмети е писмено и се провежда чрез решаване на тест за един учебен час. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и задачи към него.
  5. Класните ръководители напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпита да носят чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел), резервни химикали и моливи.
  6. Квесторите следят за нормалното протичане на изпитванията и отговарят за здравето и живота на учениците през времето на изпитванията. Преди началото на изпитването по съответния учебен предмет квесторите провеждат инструктаж и определят местата на учениците, като осигуряват условия за самостоятелна и независима изява на компетентностите им. 

По време на изпитванията не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа.