Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18. март 2021г. от 12:00 ч. до 13:00 ч., съгласно Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

Учениците, които желаят да участват в състезанието, следва да заемат определените им места на 18. март 2021г.  не по-късно от 11:45 ч. на втория етаж в централната сграда на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – град Пловдив.

В срок до 05.03.2021г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/ подават заявление за участие състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни: трите имена, училище, клас, населено място, снимки, видео и др. за целите и за

популяризиране на събитието.

Заявлението и декларациите се подават до Директора на училището, в което се обучава ученикът /по образец/.


Изменена заповед

Заповед на МОН за утвърждаване на графиците за провеждане на ученически олимпиади.