І – ІV клас

Учебният процес в начален етап се осъществява в двусменно обучение. Учениците в 1-ви клас –  от 08:30 часа до 16:50 часа. Продължителността на учебните часове е 35 минути.
Учениците в 2-ри клас – от 07:45 часа до 17.30 часа. Продължителността на учебните часове е 35 минути.
Учениците в 3 клас и 4-ти клас – от 07:45 до 12:35 – за първа смяна и от 13:30 до 18:20 – за втора смяна. Продължителността на учебните часове е 40 минути.
Училището предлага целодневна организация на учебния ден (I – IV клас). Часовете по задължителноизбираема подготовка са по Арменски език, Руски език, Околен свят, Човек и общество, Човек и природа.
Обучението в часовете по ФП и СИП се провеждат по учебни програми, разработени от учителите и утвърдени от Директора на училището. Учениците от I-ви клас не се обучават по факултативна подготовка, във II-ри , IIIти и IV-ти клас факултативната и свободноизбираемата подготовка е по Арменски език и Руски език.
Часовете по избираема (ИП), задължителноизбираема (ЗИП), факултативна (ФП) и свободноизбираема подготовка (ФУЧ) са съобразени с желанията на учениците и възможностите на училището.
 

V – VІІ клас

Учебният процес в прогимназиален етап се осъществява в двусменно  обучение от 07:45 часа до 13.20 часа – за първа смяна и от 13:30 ч. до 19.05 ч. за втора смяна. Продължителността на учебните часове е 40 минути. През настоящата година броят на паралелките е 6.
Часовете по избираема подготовка в пети и шести клас и задължителноизбираема подготовка в седми клас са по Математика и Български език и литература.
Свободноизбираемата подготовка в пети, шести и седми клас е Арменски език.
Часовете по избираема (ИП), задължителноизбираема (ЗИП), факултативна (ФП) и свободноизбираема подготовка (ФУЧ) са съобразени с желанията на учениците и възможностите на училището.