Резултати от изпити на ученичката Валентина Гарабед Домбазян в самостоятелна форма на обучение, IV клас през 2017/2018 г. по чл. 37 т.2 ал. 2 от Наредба 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Учебен предмет Резултат
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/  
 1.  Български език и литература  
 2.  Английски език  
 3.  Математика  
 4.  Човекът и обществото  
 5.  Човекът и природата  
 6.  Музика  
 7.  Изобразително изкуство  
 8.  Домашнен бит и техника  
 9.  Физическо възпитание и спорт  
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/  
 1.   Арменски език