Педагогическият съветник работи в насока проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на учениците в ОУ “Виктория и Крикор Тютюнджян” – Пловдив в системата на средното образование, подготовката им за образователен и професионален избор и адаптирането им към образователната и социалната среда и на последните към учениците.
Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците от ОУ “Виктория и Крикор Тютюнджян” – Пловдив на възникнали затруднения в училище, семейството и обществото. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високо образовани и подготвени за живота и в обществото личности. Ограничаване проявите на агресия в училище. Оптимизиране и хуманизиране на отношенията.
       Задачи
 1. Опознаване и проучване проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и активно подпомагане за преодоляването им.
 2. Подпомагане усвояването от учениците умения за саморегулация и самовъзпитание, създаване на положителна самооценка и самостоятелен избор и оценка в жизнените ситуации.
 3. Участие в организирането и провеждането на училищни, класни и извънкласни форми на работа по проблемите на гражданското образование и възпитание на учениците.
 4. Подпомагане на педагогическия колектив по проблемите на учебно-възпитателната работа на диагностична и консултативна дейност на училищните комисии.
 5. Осъществяване на връзки с държавни и обществени органи и организации, имащи пряко отношение към възпитателната работа и професионалното ориентиране на учениците.
 6. Работа с родители.
   
  Дейности

  1. Диагностична.
  2. Консултативна.
  3. Посредническа.
  4. Групови и индивидуални занимания.