.

З А П О В Е Д

№  РД-10-200/ 23.12.2020 г., гр. Пловдив

на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО ; заповед № РД 01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г., и писмо № 9105-434/22.12.2020 г., вх. № РУО Пловдив 9105-434/22.12.2020 г.на министъра на образованието и наукатаа

Н А Р Е Ж  Д А М:

  1. Присъствени учебни занятия от 04.01.2021 г. се възстановяват с учениците от начален етап (I-IV) клас. Запазва се последователността на часовете по утвърденото седмично разписание за първа смяна за всички класове от начален етап. Заниманията ще се провеждат в централна сграда на втория етаж.
  2. С оглед необходимоста да продължим спазването на принципа на невзаимодействие на ученици от различни паралелки, се препоръчва да се ограничи провеждането на занимания по интереси и други извънкласни дейности на този етап. Допустимо е провеждането им в случай, че се осъществяват с ученици от една паралелка.
  3. Учениците от прогимназиален етап (V-VII) от 04.01.2021 г. продължават обучението си от разстояние в електронна среда по вече утвърдения график на часовете.
  4.  Класните ръководители да информират родителите на ученици от начален етап, че е необходимо предварително разрешение от директора на училището при подаване на заявления за отсъствие на ученици по реда на чл. 62, ал. 1, т. 4 от Наредбата за приобщаващото образование. Разрешение ще се дава след представяне на мотиви и подробно описание на причините за отсъствието и индивидуален подход за всеки конкретен случай.
  5.  Класните ръководители да проведат нарочен час на класа, в който да се акцентира върху здравно-профилактичната дейност и превенцията на разпространение на вирусни инфекции.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица в училището за сведение и изпълнение.

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитрина Стоянова Владимирова, на длъжност: Заместник-директор, учебна дейност.

Директор:

Симон Мовсес Тютелян