З А П О В Е Д

№  РД-10-353/ 12.03.2021 г., гр. Пловдив

на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО ; заповед № РД 09-607/11.03.2021 г, на министъра на МОН

Н А Р Е Ж  Д А М:

Учениците от прогимназиален етап (V-VII) клас от 15.03.2021 г. до 26.03. 2021 г. продължават обучението си от разстояние в електронна среда по вече утвърдения график на часовете с начало: 8:00 часа.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица в училището за сведение и изпълнение.

 Да бъде публикувана на интернет страницата на училището от Габриел Стойчев, на длъжност: РН ИКТ

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитрина Владимирова, на длъжност: заместник-директор, учебна дейност.

Директор: Симон Тютелян