Информираме Ви, че в училището бе установен случай на учител с Ковид-19. В тази
връзка са предприети следните действия:

Подадена е незабавна информация към РЗИ;
Дейностите в училището са организирани съгласно регламентираните в здравния протокол мерки;
Стриктно се спазват дадените от РЗИ предписания;
Включени са допълнителни дейности по информиране на учениците от паралелкатa за предпазване от вируса;
Информирани са всички заинтересовани страни за случая;
С паралелката, на която е класен ръководител учител с Ковид-19, установен с PSR- тест, е организирано обучение в електронна среда от разстояние.

Уважаеми родители,
Убедени сме, че можем да се справим само заедно и с огромна грижа, разбиране и
подкрепа към децата.
Ежечасно приучаваме учениците към различен модел на общуване и поведение, а това
изисква време и преди всичко вашата подкрепа.
Благодарим ви за разбирането! Не допускайте ученик да идва в училище без лични
предпазни средства! Това е Ваша отговорност!
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.При установен случай на
Ковид – 19 на ученик незабавно се свържете с директора на училището на телефони:
03263 53 19; 0886202787
Симон Тютелян – Директор на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян” –гр. Пловдив