З А П О В Е Д

№  РД-10-143/ 03.12.2021 г., гр. Пловдив

на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО , Заповед № РД -01-991/02.12.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-4813 от 03.12.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Н А Р Е Ж  Д А М:

  1. Oт  06.12.2021 г. /понеделник/ поради наличие на над  50% от учениците в училището с изразено съгласие за провеждане веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП I-VII КЛАС. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи.
  2. Начало на тестването на учениците е: 8:00 часа в понеделник. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.

Педагогическият и непедагогическият персонал, който присъства в училището, се тества два пъти седмично, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването

Графикът на часовете за всички класове за понеделник се променя, както следва:

Тестване и дезинфекция от 8:00 до 8:45

1 час 8:50 до 9, 30                

2 час 9:50 до 10:30                

3 час 10:40 до 11:20            

4 час 11:25 до 12:05            

5 час 12:10 до 12:45

6 час 12:50 до 13:20

         ГЦОУ

І час          12:50 – 13:30

ІІ час         13:30 – 14:10

ІІІ час        14:10 – 14:50

ІV час        15:00 – 15:40

V час         16:00 – 16:40

VІ час        16:50 – 17:30

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците и педагогическите специалисти от ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ за изпълнение.

            Контрол по настоящата заповед осъществява Димитрина Владимирова, на длъжност: заместник-директор учебна дейност.

Симон Тютелян – Директор на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян” – гр. Пловдив