З А П О В Е Д

№ РД-10-229/ 27.01.2021 г., гр. Пловдив на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО ; заповед № РД 01-52/26.01.2021 г, на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Учениците от прогимназиален етап – VII клас от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. се обучават присъствено в училище по утвърдения график за първа смяна с начало на учебните часове от 8:00 часа. Учениците от V и VI клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда с продължителност на учебните часове по 30 минути и 10 минути за самоподготовка. Графикът на часовете за присъствено и дистанционно обучение е : І час 08:00 – 08:40 ІІ час 08:50 – 09:30 ІІІ час 09:50 – 10:30 ІV час 10:40 – 11:20 V час 11:25 – 12:05 VІ час 12:10 – 12:50 VII час 12:55 – 13:35

2. Учениците от прогимназиален етап – V клас от 18.02 2021 до 02.03.2021 се обучават присъствено в училище по утвърдения график за първа смяна с начало на учебните часове от 8:00 часа. Учениците от VI и VII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда с продължителност на учебните часове по 30 минути и 10 минути за самоподготовка.

3. Учениците от прогимназиален етап – VI клас от 04.03.2021 г. до 17.03.2021г. се обучават присъствено в училище по утвърдения график за първа смяна с начало на учебните часове от 8:00 часа. Учениците от V и VII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда с продължителност на учебните часове по 30 минути и 10 минути за самоподготовка.

Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици от класните ръководители за сведение и изпълнение. Да бъде публикувана на интернет страницата на училището от Габриел Стойчев, на длъжност: РН ИКТ Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитрина Стоянова Владимирова, на длъжност: заместник-директор, учебна дейност.

Директор: Симон Мовсес Тютелян