Училищни правила свързани с Covid19 РД-10-605

Правила за обучение в електронна среда от разстояние РД-10-606

Правила за обучение в електронна среда от разстояние РД-10-607

План за действие в условията на Covid19 РД-10-609

Правила за поведение при съмнение или случай на Covid19 РД-10-610

Насоки за работа на системата на училищното образование РД-10-611