Уважаеми родители,

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 26 ноември 2019 г. от 18.00 часа в стая № 13 при следния

Дневен ред:

  1. Избор на нов състав на Обществения съвет;
  2. Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището, съгл. чл.291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  3. Приемане на актуализация  на Стратегия за развитие на училището през учебната 2019-2020 година;
  4. Разни

Поканата е поставена на таблото за обявления и на сайта на училището на 20.11.2019 година

Мария Дулева

Председател на Обществения съвет към  ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Пловдив