Математическото състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 16 март 2023 г. от 12.00 ч. във всяко училище, в което има желаещи да участват  ученици.

Състезанието включва 9 отделни теми за I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII клас и за IX – XII клас.

В срок до 06.03.2023 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Математическото състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламента на състезанието.

Заявление и Декларация за „Европейско кенгуру

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, което служи за прием в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, съгласно заповед № РД09-4059 от 30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката и неговия регламент, ще се проведе на 25.03.2023 г. от 9.00 часа. За училище координатор и домакин е определена МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив

     Съгласно т. 11 от регламента, за участието на ученик в състезанието е необходимо родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за него, в срок до 10 работни дни преди състезателния ден да подаде до директора на училището, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие (по образец).
Заявление и Декларация за пролетно математическо състезание