Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща.

Заявление се подава само за полагане на изпит по чужд език /срокът бе от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г./ и на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив от 27.05.2021 г.  до 28.05.2021 г. в училището, в което се обучава седмокласникът. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща.

Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата, които организират приема си самостоятелно.

Ученикът в VІІ клас:

се явява на НВО по български език и литература на 16.06.2021 г., по математика на 18.06.2021 г. в училището, в което се обучава.

се явява на НВО по чужд език /английски език/, ако е подал заявление, в училище център, което ще бъде посочено в служебната бележка за допускане.

Преди започване на изпитите от националното външно оценяване ученикът:

Явява се в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.

Допуска се да влезе в сградата на училището като преминава през проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).

Влиза в изпитната зала като показва на квестора документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).

Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по- късно от 15 (петнадесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.

Изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е ученик с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в потвърждение на това, че е запознат с настоящия инструктаж.

Допълнителни изисквания в условия на извънредна епидемична обстановка:

Допуска се да влезе в сградата на училището със защитна маска на лицето или с предпазен шлем, без струпване на входа и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. Последователно преминава през мерене на температура и дезинфекция на ръцете.

Носи със себе си прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, и защитни ръкавици по желание.

Влиза в изпитната зала с поставена маска или предпазен шлем, а по желание – и с ръкавици.

Може да носи и лични средства за дезинфекция.

Подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в потвърждение на това, че е запознат с настоящия инструктаж, в т.ч. и с правилата за спазване на противоепидемичните мерки.

Изключва изцяло и поставя всички средства за комуникация/електронни устройства в предоставения му от квестор прозрачен плик с името му и го оставя на обособено за целта място в изпитната зала.

Всеки ученик поставя в собствен прозрачен плик личните си вещи (дреха и/или чанта), който поставя на свободно място до себе си.

Непосредствено преди началото на изпита:

Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова. Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, листове за чернова. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.

Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.

На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:

Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част. Математическите формули за НВО по математика се получават в началото на част 1.

 Изпитното време по части за всеки от предметите е разпределено по следния начин:

Учебен предметЧаст 1Част 2

Времетраене в минутиДопълнително време за учениците със СОПВреметраен е в минутиДопълнително време за учениците със СОП
БЕЛ60+ до 30 минути90+ до 50 минути
Математика6090
Чужд език60

Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.

Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.

След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.

Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.

След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора. (Времето за самостоятелно запознаване с текста за. преразказа се включва във времетраенето за работа по част 2.)

По време на изслушването на текста и на самостоятелното запознаване с текста за преразказ няма право да си води бележки.

След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.

След приключване на определеното време за работа на НВО по чужд език поставя листа за отговорите и листа за белова в индивидуалния плик, без да го запечатва.

Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или в свитъка за белова. Внимание! Изпитният материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъде проверявани!

Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част 1.

Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на приключила вече част.

Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език с изключение на чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.

Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответния част.

Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.

Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:

  1. преписва от хартиен носител;
  2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
  3. преписва от работата на друг ученик;
  4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
  5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.

Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.

В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден. След приключване на работ

Резултатите от НВО ще бъдат обявени до 28.06.2021 г., всеки ученик може да провери своите резултати от НВО, както и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в електронната система на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се осъществява в периода от 05 юли 2021 г. до 07 юли 2021 г.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика.  

Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив на 22.06.2021 г.

С цел да се подпомогне избора на професия и училище от седмокласника, РУО – Пловдив  Ви предоставя линк за достъп до виртуалната панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране, актуализирана за учебната 2021/2022 г.: https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/

Приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2021/2022 г. е публикувано в раздел „Прием“, „Текущи съобщения“.