ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО: arm_school@tutunjian.bg

ИМЕНАДЛЪЖНОСТЕЛЕКТРОННА ПОЩА
1СИМОН
МОВСЕС
ТЮТЕЛЯН
ДИРЕКТОРarm_school@tutunjian.bg
2ДИМИТРИНА
СТОЯНОВА
ВЛАДИМИРОВА
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УД
zam_dir@tutunjian.bg
3БАЙДЗАР
МИКАЕЛ
БАБИКЯН
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) babikian@tutunjian.bg
4ГЕРГАНА
ЙОРДАНОВА
НАЙДЕНОВА
Учител начален етап на основното образование (I-IV клас)

naidenova@tutunjian.bg
5НИКОЛА
ГЕОРГИЕВ
ПАМПОРОВ
Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии

npamporov@tutunjian.bg
6МАРИЯ
НИКОЛАЕВА
АРМАЗОВА

Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

armazova@tutunjian.bg

7АЛБЕНА
ВАСИЛЕВА
БАКЪРОВА

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

bakarova@tutunjian.bg
8ДИМАНА
ЛУКОВА
ДИМИТРОВА
АДЪГЮЗЕЛ
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
dimitrova@tutunjian.bg

9ЕЛЕНА
ИВАНОВА
ЛЕСКОВА

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

leskova@tutunjian.bg

10ЕЛЕНА
ПЕТРОВА
КАМЕНОВА

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

kamenova@tutunjian.bg

11ЕЛЕНА
ИВАНОВА
ХАДЖИЙСКА


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
hadjiiska@tutunjian.bg
12ИНЕСА
ГЕВОРГЯН
Учител по арменски език

gevorgyan@tutunjian.bg
13ЗЛАТИНА
ВЛАДИМИРОВА
ПОПОВА

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап popova@tutunjian.bg
14НИНА
ИВАНОВА
РУСАНОВА

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

rusanova@tutunjian.bg
15ЙОРДАНКА
ВАСИЛЕВА
ЗЛАТАНОВА

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
zlatanova@tutunjian.bg

16КРАСИМИРА
КИРОВА
КЮЧУКОВА

Педагогически съветник

kuchukova@tutunjian.bg

17ЛИЛИЯ
ХРИСТОВА
ДЖАМБОВА

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
djambova@tutunjian.bg

18НОРА
СТЕФАНОВА
ГАНЧЕВА

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
gancheva@tutunjian.bg

19СТЕЛА
БОРИСОВА
МИТОВА
Учител, ЦДО, начален етап на основното образование (I-IV клас) mitova@tutunjian.bg
20МАРИЯ
ТОДОРОВА
АЛАМУНЗАРОВА

Учител, ЦДО, начален етап на основното образование (I-IV клас)

alamunzarova@tutunjian.bg
21ПЕТЯ
ЛАЗАРОВА
КОСТОВА

Учител, ЦДО, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас)

kostova@tutunjian.bg

22АТАНАСКА
ГЕОРГИЕВА
ЕРЕВА
Учител, ЦДО, начален етап на основното образование (I-IV клас)

atanaska_ereva@tutunjian.bg

23РАДОСТИНА
МИТКОВА
ГЕОРГИЕВА

Учител, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас)


georgieva@tutunjian.bg

24СТОЯНКА
ГЕНЧЕВА
КОДЖАМАНОВА
Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
kodjamanova@tutunjian.bg
25САШКА
ЛЮБЕНОВА
ВОЙВОДОВА
Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
voivodova@tutunjian.bg

26ЦВЕТКА
ХРИСТОВА
ВАСИЛЕВА
Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап
cvetka_vasileva@tutunjian.bg
27ТЕОДОРА
ХРИСТОВА
ЦАНКОВА
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) tzankova@tutunjian.bg
28ТАНЯ
АНГЕЛОВА
КУТМАНОВА
Старши учител, начален етап на основното​​ образование (I-IV клас) kutmanova@tutunjian.bg
29ДИЛЯНА
СТОЯНОВА
БАЕВА
Учител, ЦДО, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас) d_baeva@tutunjian.bg
30ЦВЕТОМИРА
СТАНИМИРОВА
СТОЯНОВА
Учител, ЦДО, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас)stoianova@tutunjian.bg