Анкета за ученици – проучване на тормоза

Държавна агенция за закрила на детето

Информация за социалните услуги в общността за деца

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Правила и процедури за действие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие