https://oud.mon.bg/

През учебната 2023/2024 година във „Виктория и Крикор Тютюнджян“ е сформирана 1 група „Дигитални умения“, която е насочена към развиване на дигитални компетенции. В групата участват 10 ученици от прогимназиален етап (сборна група от Vа, Vб, VIа, VIб и VIIа клас).

През учебната 2019/2020 година във „Виктория и Крикор Тютюнджян“ беше сформирана 1 група „Компютърни занимания“, която беше насочена за развиване на основно ниво на владеене на дигитални компетенции. В групата участваха 13 ученици от начален етап (сборна група от IV а и IV б клас).