ДИРЕКТОР: Симон Тютелян 032/63 53 19; 0886202787

Заместник-директор: Димитрина Владимирова 032/62 45 64; 0888469098

Телефон за консултации и подкрепа на деца и родители в условията на ОРЕС/обучение от разстояние в електронна среда/:
Педагогически съветник: Красимира Кючукова 0886 305 376 

Завеждащ административна служба: Анелия Тодорова – zas@tutunjian.bg

E-mail: arm_school@tutunjian.bg, arm_school@abv.bg

Адрес: улица „Турист“ 2, Пловдив 4000, България

Счетоводител: Невенка Генова Назлева – accountant@tutunjian.bg

Домакин: Гарабед Артин Амуджиян – domakin@tutunjian.bg

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg

Регионално управление на образованието – Пловдив: http://www.ruobg.com/news

Закон за закрила на детето: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици: http://orientirane.mon.bg

Закон за предучилищното и училищното образование: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509

Програма за защита на детето в Интернет: http://www.childdef.com

„Къде да уча?” – образователен портал: http://www.kadedaucha.com/

Правилник за прилагане на ЗЗД: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469520