Уважаеми родители,

Екипът на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти от училището. Първата септемврийска среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва:

с родителите на учениците от НАЧАЛЕН ЕТАП /I-IV/ клас:

на 07 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки;

с родителите на учениците от ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП /V-VII/ клас:

на 09 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки.

Уважаеми родители, носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и фамилия, телефонен номер. При необходимост за освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

На родителската среща ще бъдете запознати с:

1. Извадка от Правилника за устройството и дейността на училището; Правила за организиране и провеждане на образователен процес и работа през учебната 2021/2022 година в условията на Ковид-19

2. Училищния учебен план на съответната паралелка;

3. Избраните учебници и учебни помагала;

4. Възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и родителите;

5. Възможности за целодневно обучение / за учениците от начален етап/;

6. Възможности за обедно хранене на учениците;

7. Организационни въпроси на ниво паралелка.

Напомняме Ви, че ще бъдете допуснати в сградата на училището само с маска! Очакваме Ви!