Във връзка с тревожна информация за случващото се по време на организирани детски дискотеки в страната и събития, провеждани между 18:00 и 22:00ч., в които се допуска употребата на алкохол, тютюневи и свързани с тях изделия, диазотен оксид (райски газ) и други наркотични вещества от страна на малолетни и непълнолетни лица, Ви информираме относно:

нормата на чл. 5б от Закона за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия;

спазването на изискването за “вечерен час”, регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20:00ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години го придружават на обществени места след 22:00ч. или осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;

недопускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

В случай на установяване на дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, молим всеки, станал свидетел, да уведоми ДАЗД и/или дирекция „Социално подпомагане“ според настоящия адрес на детето за осъществяване на подходящи мерки за подкрепа.