Свободна позиция Специалности и квалификация Вид трудов договор Работно време Изискван трудов стаж Срок за подаване на документи Събеседване по график, изнесен в сайта на училището Обявяване на резултатите в  сайта на училището
Учител по история и цивилизации и география и икономика История и география Неопределено време Пълно, годишен норматив 684 часа с часове в начален етап минимум 1 годинa по специалността 22.01.2024-29.01.2024 02.02.2024 02.02.2024

 Необходими документи:

1. Заявление до Директора на ОУ “Виктория и Крикор Тютюнджян“ Пловдив, с ясна и точна мотивация за заемане на кандидатстваната позиция.

2. Документ за висше образование – копие.

3. Копие от трудова книжка.

4. Трудова биография или професионално портфолио.

5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца /при сключване на трудов договор/.

6. Свидетелство за съдимост – копие /при сключване на трудов договор/.

7. Декларация по образец за доброволно предоставяне на личните данни предназначени за ползване при провеждане на събеседване /изтегля се от сайта на училището/.

Документите, съдържащи лични данни, ако не бъдат върнати на кандидата лично, ще бъдат унищожени съгласно ЗЗЛД след 07.09.2022 г.

Документите се подават лично в канцеларията на училището или сканирани на email: arm_school@tutunjian.bg

Срок за подаване на документи – от 22.01.2024г.-29.01.2024.

До събеседване се допускат само кандидати с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват.

Събеседването се провежда по точен график.

Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графикът за провеждане на събеседването, както и името на избрания кандидат се изнася в сайта на училището: http://tutunjian.bg/